MILENIUM Šípoš sedacie súpravy s.r.o.

Všeobecné obchodné podmienky

  1. Definícia pojmov
  2. Uzatvorenie zmluvy
  3. Platobné podmienky
  4. Dodacie podmienky
  5. Odstúpenie od zmluvy
  6. Záručná doba a reklamačný poriadok
  7. Zodpovednosť za obsah webových stránok
  8. ARS
  9. Záverečné ustanovenia

1. Definícia pojmov

Predávajúci: osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok;

Spotrebiteľ:  Je fyzická osoba, ktorá kupuje alebo objednáva tovar, službu pre svoju osobnú potrebu, alebo potrebu príslušníkov domácnosti (je teda koncovým užívateľom) alebo právnická osoba objednávajúca/ kupujúca tovar alebo službu pre výkon svojej obchodnej činnosti.

Uzatvorenie zmluvy:  Objednávka vyhotovená predajcom predstavuje návrh na uzatvorenie zmluvy. Samotná zmluva je uzatvorená momentom podpisu a potvrdenia predávajúceho s objednávky (resp. zmluvy o dielo, zmluvy o úprave alebo oprave veci a podobne) a vyplateniu dohodnutej zálohy. Zároveň musí dôjsť k dohode o predmete plnenia a spôsobe určenia ceny diela. Od tohto momentu medzi zmluvnými stranami vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené zmluvou a týmito obchodnými podmienkami. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou uzavretej zmluvy;

Predmet zmluvy:  Predmetom je vopred známa vec, tovar, alebo služba ponúkaná Predávajúcim Kupujúcemu

2. Uzatvorenie zmluvy

Všetky objednávky predstavujúce zmluvy o dielo, zmluvy o oprave alebo úprave veci, ktoré boli riadne uzavreté medzi predávajúcim a kupujúcim sú považované za záväzné.

Zmluvný vzťah medzi oboma účastníkmi vzniká riadnym vyplnením objednávky, pozostávajúcej z osobných údajov, mena, priezviska, mailového a telefonického spojenia ako aj fakturačnej a dodacej adresy. Ďalšou časťou sú informácie o tovare/službe, presného určenia tovaru/služby, rozmerov, zvloleného poťahu ako aj presných technických špecifikácií. Každá objednávka musí byť odsúhlasená podpisom, prípadne potvrdená mailom alebo telefonicky. Uskutočnením a potvrdením objednávky kupujúci resp. Objednávateľ potvrdzuje že sa oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti. Ďalej potvrdzuje že je oboznámený s povinnosťou platby za tovar alebo službu, ktorú si objednáva.

3. Platobné podmienky

Za poskytovanie tovaru alebo služieb je kupujúci/objednávateľ povinný uhradiť cenu stanovenú v objednávke alebo uvedenú v cenníku platnom v čase uskutočnenia objednávky. Kúpna cena je vrátane DPH. Cena je vždy vyčíslená v objednávke na základe platného cenníku spoločnosti Milénium Šípoš sedacie súpravy s.r.o.

Výška zálohy za objednaný tovar/službu je minimálne 500 eur (v prípade tovaru/služby, ktorého konečná cena je nad 5000 eur alebo tovaru vyrobeného z koženého materiálu je výška zálohy 1000 eur) V prípade potreby si objednávateľ môže dohodnúť vyššiu zálohu. Ak Záloha sa uhrádza buď na mieste a to v hotovosti alebo prevodom na účet predávajúceho.V prípade prevodu, objednávateľ obdrží zálohovú faktúru. Na základe jej úhrady sa objednaný tovar posúva ďalej do výroby.

Predávajúci súčasne s oznámením vyrobenia Tovaru a oznámením jeho pripravenosti k odberu vyzve Kupujúceho na zaplatenie kúpnej ceny Tovaru (resp. kúpnej ceny zníženej o zaplatenú zálohu). Tovar alebo službu je možné uhradiť prevodom na základe vystavenej faktúry alebo v hotovosti pri preberaní diela. Tovar je možné prevziať až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. 

Objednávateľ sa stáva vlastníkom zhotovenej veci až úplným zaplatením ceny diela/služby. Zhotoviteľ si vyhradzuje zádržné právo pokým mu nebude vyplatená celá cena diela. Nezaplatenie zvyšku kúpnej ceny sa bez ďalšieho považuje za porušenie zmluvy zo strany kupujúceho a zakladá právo predávajúceho odmietnuť bez akýchkoľvek sankcií dodanie tovaru kupujúcemu až do preukázateľného zaplatenia kúpnej ceny. Do úplného zaplatenia kúpnej ceny kupujúcim nie je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru.

4. Dodacie podmienky

Dodacia lehota je vždy uvedená v objednávke. Konkrétny termín dodania tovaru bude vždy upresnený telefonicky, minimálne však 2 dni vopred. V prípade neočakávaného meškania zo strany predávajúceho je možné termín dodania predĺžiť avšak objednávateľ/kupujúci musí byť o tomto kroku v dostatočnom predstihu oboznámený.

Tovar sa považuje za prevzatý okamihom dodania všetkých súčastí predmetnej veci objednávateľovi alebo jemu poverených osôb. Ako preberací protokol v tomto prípade slúži faktúra vždy dodaná s tovarom.

Predávajúci nemusí splniť termín dodávky, ak nastala dodatočná nemožnosť plnenia na základe prekážky neodvrátiteľnej, nepredvídateľnej a nezávislej na vôli Predávajúceho, a to ak: dodávateľ materiálu či komponentov bez predošlého oznámenia zastavil výrobu, alebo v prípade živelných udalostí a tiež udalosti vedúcej k poškodeniu tovaru počas zabezpečenej prepravy od výrobcu k Predávajúcemu. O okolnostiach brániacich dodávke objednaného tovaru je Predávajúci povinný Kupujúceho bezodkladne informovať a spoločne dohodnúť nový termín dodania. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Pri prevzatí predmetu diela je Objednávateľ povinný vždy starostlivo skontrolovať tovar. Zhotoviteľ poskytne Zákazníkovi primeraný čas na kontrolu. Následne pristúpia bezodkladne k podpisu protokolu o prevzatí veci – dodacieho listu. V prípade, že zákazník zistí vadu dodanej veci, zapíše ju do zápisu o prevzatí diela. Následne dôjde k dohode o riešení reklamácie. Drobné vady, ktoré sami o sebe nebránia riadnemu užívaniu diela nie sú dôvodom na odmietnutie prevzatia diela. Na neskôr uplatnené reklamácie sa vzťahuje časť o reklamácii.

Samotné dodanie tovaru realizuje zväčša Predávajúci. Odborný personál spoločnosti tovar privezie, vynesie na požadované miesto a zloží do finálnej podoby. Termín dodania tovaru je vopred dohodnutý na konkrétny deň a približný čas. Pre vyťaženosť rozvozu a dopravnú situáciu nieje možné vopred dohodnúť konkrétnu hodinu príchodu. Zákazník preto dostane časové rozmedzie v ktorom musí byť súčinný.

Šofér kontaktuje zákazníka vždy minimálne hodinu pred príchodom. Zákazník si tovar môže prevziať aj sám a to vždy na vopred určenej predajni spoločnosti Milénium. O pripravenosti tovaru na prebratie je vždy oboznámený vopred.

V prípade ak dodávateľ upozorní 14 dní pred uplynutím dodacej lehoty zákazníka na zmenu termínu dodania tovaru, vzniká zákazníkovi právo na zľavu 1% a to v prípade omeškania 14 dní, 2% po uplynutí 28 dní a 5 % v prípade presiahnutia 5 a viac týždňov.


5. Odstúpenie od zmluvy

Záloha uhrádzaná pri objednaní tovaru je vrátna pokiaľ predávajúci/zhotoviteľ neurobil kroky vedúce k splneniu objednávky alebo do uplynutia 7 dní od podpisu objednávky. V prípade ak bola dohodnutá doba dodania kratšia ako je tá aktuálna, sa objednávateľ vzdáva nároku na vrátenie zálohy aj pred uplynutím 7 dní. Pokiaľ si zákazník kupuje sedaciu súpravu, ktorá je ihneď k odberu, teda vystavený tovar, je záloha vrátna 2 pracovné dni od objednania. V prípade ak si kupujúci objednáva nový tovar podľa osobitných požiadaviek, nemá právo na vrátenie tovaru. Predávajúci/zhotoviteľ má právo odstúpiť od zmluvy a to aj bez udania dôvodu. Urobiť tak môže kedykoľvek počas výroby diela. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek požiadať objednávateľa o dodatočné potvrdenie objednávky a to do doby, než obdrží od objednávateľa potvrdenie objednávky, je oprávnený pozdržať práce na diele.

Zákazník je informovaný o tom že farba materiálu ktorý si vybral na svoj objednaný produkt sa môže líšiť svojím odtieťom. Mareriály a farby uvedené na web stránke spoločnosti, alebo vzorky zaslané mailom sa môžu na každom technickom zariadaní zobrazovať inak. Predávajúci má teda právo odmietnuť reklamáciu založenú na tomto podnete.Toto platí aj v prípade, že si objednávateľ vybral farbu a prevedenie osobne, nakoľko farba vzorkovníku môže vyvolávať iný dojem ako farba celého celku na diele. 

6. Záručná doba a reklamačný poriadok 

Spoločnosť Milénium Šípoš sedacie súpravy s. r. o. poskytuje na svoj tovar štandartnú záručnú dobu 24 mesiacov. Tá začína plynúť prevzatím tovaru.

Zákazník má nárok na uplatnenie reklamácie v prípade ak tovar využíval na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Pre uplatnenie reklamácie musí zákazník uviesť opis vady, 

prípadne priložiť potrebnú fotodokumentáciu. Môže tak urobiť osobne na ktorejkoľvek predajni predávajúceho alebo mailom na príslušnú adresu. Osoba ktorá prijíma takúto reklamáciu, ju riadne zaeviduje v systéme spoločnosti a oboznámi zákazníka s ďaľším 

postupom. Osoba poverená spoločnosťou na riešenie reklamácií ďalej rieši so zákazníkom priebeh reklamácie, termín obhliadky až do vyriešenia celej veci.Pre uplatnenie reklamácie postačuje doložiť doklad o kúpe resp. číslo objednávky. Ak má dielo vadu, ktorú je možno odstrániť, má objednávateľ právo na bezplatnú nápravu do pôvodného stavu a to v lehote max 30 dní od obhliadky veci.Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, alebo  odôvodnené zamietnutie reklamácie.

7. Zodpovednosť za obsah webových stránok

Webová stránka www.sedacka.sk , ktorej doména patrí spoločnosti Milenium Šípoš sedacie súpravy s.r.o. svoj obsah pravideľne aktualizuje bez predchádzajúceho upozornenia. Zákazník si preto vždy pri výbere sedacej súpravy musí preveriť jeho dostupnosť ako aj aktuálnu cenu. Predávajúci nezodpovedá za chyby v obsahu alebo zobrazenia web stránky. 

8. ARS 

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na jakub@sipos.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

9Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky ( ďalej len VOP ) sú neoddeliteľnou súčasťou  kúpnych zmlúv uzatvorených medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Kupujúci resp. objednávateľ berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Tieto VOP nadobudli platnosť 22.11.2021 a stávajú sa obsahom všetkých kúpnych zmlúv (objednávok), ktoré boli uzatvorené po nadobudnutí platnosti týchto VOP.