Reklamačný poriadok

Zásady a postup pri vybavovaní reklamácií vychádzajúce z Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. Živnostenského zákona č. 455/1991 Zb. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb. a zákona č. 634/1992 Zb. Ochrane spotrebiteľa.

V zmysle vyššie uvedených zákonov v znení neskorších predpisov vydáva firma MILENIUM Peter Šípoš, Ludanická 354/35, 955 01 Chrabrany, IČO 36 885 754 nasledovný REKLAMAĆNÝ PORIADOK, ktorým spotrebiteľa informujú o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady tovarov (ďalej len "reklamácia") včítane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

Zodpovednosť za vady predanej veci

 • Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.
  Predávajúci nezodpovedá za vady:    

- ktoré si kupujúci (spotrebiteľ) spôsobil sám a ktoré boli spôsobené neodbornou montážou

- o ktorých kupujúci (spotrebiteľ) pred prevzatím tovaru vedel,

- pre ktorú bola dojednaná nižšia cena ( zľava z ceny tovaru),

- ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním, nesprávnym ošetrovaním

 • Z hľadiska životnosti nábytku je dôležité dodržiavať návod na použitie a ošetrenie.
 • Záručná doba je 24 mesiacov. (§ 620 O.Z.)
 • Ak ide o použitú vec záručná doba môže by? 12 mesiacov nie však kratšia. (§ 620 O.Z.)
 • Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. ( § 621 O.Z.)
 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená do 30 dní. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak vec nebola ešte použitá, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú. ( § 622 O.Z.)
 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy.
 • Ak ide o neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. ( § 623 O.Z.)
 • Práva zo zodpovednosti na vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.( § 625 O.Z.)
 • Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. ( § 626 O.Z.)

Postup pri uplatnení reklamácie

 • Kupujúci uplatňuje reklamáciu a  predloží reklamovaný tovar v mieste, kde ho zakúpil, alebo objednal, alebo v ktorejkoľvek predajni z predajnej siete MILÉNIUM Šípoš
 • V prípade, že kupujúci tovar nepredloží, nemôže byť s ním začaté reklamačné konanie a teda nebude spísaný ani reklamačný lístok.
 • Na reklamácie podané e-mailom, poštou, alebo telefonicky nebude braný zreteľ,pokiaľ nebude privezený výrobok k predajcovi aj s dokladom o zakúpení a zaplatení tovaru.
 • Kupujúci si na svoje náklady privezie reklamovaný tovar na miesto uplatnenia reklamácie a takisto si ho tam vyzdvihne po ukončení reklamačného konania.
 • Ak kupujúci predloží tovar poškodený,alebo znečistený,tak na takéto závady sa záruka nevzťahuje.
 • V prípade, že je nutné prečalúnenie výrobku a teda sa musí čakať na poťahovú látku, alebo kožu od dodávateľa, predávajúci si vyhradzuje právo predľženia času na vybavenie reklamácie o ďalších 30 dní.
 • Ak kupujúci prevzal tovar , predávajúci neberie žiadnu zodpovednosť pre prípadnéneskoršie oznámenie o poškodení tovaru.Kupujúci je povinný tovar si riadne skontrolovať a svojim prevzatím tovaru potvrdzuje, že tovar bol dodaný bez závad.
 • Ak sa vyskytnú nejaké závady,treba ich nahlásiť hneď pri preberaní tovaru.
 • Kupujúci je povinný podať správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom čo vadu zistil.
 • Pri reklamácii je potrebné doložiť doklad o zaplatení tovaru. Osoba, ktorá uplatňuje nároky z vád, vyplní reklamačný protokol v mieste kde výrobok zakúpil.
 • V reklamačnom protokole kupujúci presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje, ak to umožňuje podstata veci odovzdá vadný tovar v pôvodnom balení /ak je jeho súčasťou/ predávajúcemu. V takomto prípade sa hneď vykoná overenie oprávnenosti reklamácie.
 • Ak podstata veci neumožňuje pri uplatnení reklamácie predložiť vadný výrobok alebo jeho súčasť v takom prípade bude overenie a riešenie reklamácie vykonané priamo u kupujúceho,
 • Kupujúci je povinný vytvoriť podmienky na overenie a riešenie uplatnenej reklamácie.
 • V reklamačnom protokole uvedie osoba uplatňujúca reklamáciu kontaktnú adresu (e-mail, telefónne číslo), na ktorú bude predávajúcim vyrozumená o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.
 • Pri neoprávnene uplatnenej reklamácii má predávajúci právo účtovať kupujúcemu všetky vzniknuté náklady.

Záverečné ustanovenie

Tovar ste si vybrali podľa vlastného uváženia a preto tento následne nevymieňame! Vzhľadom k tomu Vás žiadame ešte pred nákupom konzultujte s nami správnosť Vášho výberu, aby ste predišli prípadnej nespokojnosti nevhodným výberom tovaru.

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnos dňa 1.8.2012 a ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti súvisiace s vybavovaním reklamácií a zárukou na tovar.

Nesplnením vyššie uvedených reklamačných podmienok kupujúci ohrozuje kvalitu a časový priebeh reklamačného konania.

V Topoľčanoch 1.8.2012

Peter Šípoš, majiteľ firmy