Vánoční soutěž o křeslo Ušák

Vážení zákazníci, v těchto vánočních chvílích jsme se rozhodli, že vykouzlíme někomu úsměv na tváři pokud se zapojí do naší soutěže o křeslo ušák.Už brzy může toto pohodlné křeslo někoho velmi potěšit. Podmínky soutěže si přečtěte níže.

Vánoční soutěž o křeslo ušák

Zapoj se do vánoční soutěže
pouze ve 3 krocích!

Jaké jsou podmínky soutěže na Facebooku?

  • musíte být fanouškům naší
    FB stránky "Sedačky Milénium CZ"
  • označte 2 osoby v komentáři pod statusem
  • daj lajk na status
  • sdílejte status na své stěně

Konec soutěže: 10.01.2021

Dne 11.01.2020 budete probíhat losování a dozvíte se jméno výherce soutěže o křeslo Ušák.

Křeslo Ušák je velmi pohodlné relaxační a moderní křeslo, které se hodí do obývacího pokoje na odpočinek při knize. Opěrka křesla je dokonale tvarovaná a tak zajistí příjemný odpočinek pro vaši unavenou páteř.

Vánoční soutěž o křeslo ušák

Statut soutěže na facebookové stránce

Název propagační soutěže: "Vánoční soutěž o křeslo ušák"

PREAMBULA

Tento statut soutěže "Vánoční soutěž o křeslo ušák" (dále také jen "soutěž") je závazným dokumentem, který upravuje pravidla této soutěže a určuje podmínky jejího řádného průběhu (dále také jen "statut").

Účelem tohoto statutu je upravit pravidla soutěže na Facebook stránce Sedačky Milénium CZ (dále jen "soutěž"). Tento statut je spolu s informacemi uvedenými v konkrétním soutěžním příspěvku ve smyslu článku II bod 2 tohoto statutu jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže tak, aby byly přesně a srozumitelně stanovené podmínky soutěže.

I.Vyhlasovateľ a organizátor souteže

1) Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je společnost MILÉNIUM Šípoš PRAGUE s.r.o, Klapková 1874/83, Praha 8 Kobylisy, 182 00, Česká republika, IČO: 46 418 571   (dále jen "vyhlašovatel soutěže). Kontaktné údaje: jakub@sipos.sk anebo praha@sedackymilenium.cz

II. Účel soutěže

1) Cílem soutěže je podpora a zviditelnění profilu vyhlašovatele soutěže na sociální síti Facebook a jeho výrobků.
2) Soutěž je zpravidla oznámena v textu vybraného zveřejněného příspěvku nebo statusu (dále jen "soutěžní příspěvek") na Facebook stránce vyhlašovatele soutěže "www.sedackymilenium.cz".

III. Trváni soutěze

1) Termín konání soutěže je oznámen v příslušném soutěžním příspěvku na Facebook stránce vyhlašovatele soutěže „www.sedackymilenium.cz". Soutěž je časově limitovaná a bude probíhat v období od 25.12.2020 do 10.01.2021.

IV. Osoby oprávněné zúčastnit se soutěže

1) Soutěž probíhá na území České republiky.
2) Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s profilem na sociální síti Facebook, která dosáhla věku 18 let, kromě: zaměstnanců vyhlašovatele soutěže a osob jim blízkým ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku, která splní podmínky účasti v soutěži podle článku V tohoto statutu (dále jen "účastník soutěže").

V. Podmínky účasti v soutěži

  • musíte být fanoušek naší FB stránky "Sedačky Milénium CZ"
  • označte 2 osoby v komentáři pod statusem
  • daj lajk na status
  • sdílejte status na své stěně

VI. Výhra

Výhrou v soutěži je křeslo ušák v hodnotě 15 480 KČ s DPH.

VII. Určení vítěze

1) Po uplynutí termínu pro přihlášení se do soutěže bude vítěz vylosován z plotny přihlášených účastníků, online losováním dne 11.01.2021 prostřednictvím domény https://commentpicker.com. Oznámení o vítězi soutěže bude zveřejněno na  Facebook stránke Sedačky MiléniumCZ

2) Vítěz také bude přímo kontaktován Organizátorem na jím uvedených kontaktech. Pokud vítěz nebude reagovat na oznámení výhry do 14 dní a neprojeví zájem výhru si převzít, ztrácí na výhru nárok. Organizátor v takovém případě losování zopakuje.

VIII. Předání a převzetí výhry

1) Způsob předání věcné výhry bude dohodnut mezi organizátorem a výhercem. Výhry které si výherce nepřevezme do 14.02.2021 propadnou ve prospěch organizátora soutěže.
2) Výherce je povinen na požádání prokázat organizátorovi svou totožnost, a to pro účely realizace práv a / nebo plnění povinností podle tohoto statutu soutěže. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností o sporných nárocích výherce na výhru nebo o splnění podmínek dle tohoto statutu soutěže.
3) Organizátor nenese žádnou odpovědnost za nesprávné a neúplné údaje poskytnuté soutěžícím. V případě, že tyto údaje budou soutěžícím poskytnuty nesprávné a případné oznámení o výsledku soutěže bude na poskytnuté kontaktní údaje soutěžícího z jakéhokoli důvodu nedoručitelné, účast soutěžícího v soutěži zaniká a ztrácí nárok na výhru.
4) Výhru nelze vyměnit za finanční hotovost nebo jinou výhru, nebo za jiné zboží nebo služby organizátora nebo jakékoli třetí osoby. Výhra je nepřenosná. Na výhru v soutěži nevzniká právní nárok, výhru nelze vymáhat, a to ani prostřednictvím soudu. Organizátor neuhradí soutěžícím žádné náklady, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí v soutěži. Organizátor neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s neuplatněním, nepřevzetím, nepřijetím, zřeknutím se, resp. nevyužitím výhry.
5) Výhry v této soutěži podléhají daňovým a odvodovým povinnostem ve smyslu platných právní předpisů České republiky. Organizátor neodpovídá za plnění případných daňových a odvodových povinností soutěžících a úhradu případné daně odvodů vyplývající z výhry podle příslušných právních předpisů České republiky.

IX. Osobní údaje

1) Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "nařízení GDPR") a zákona č.18 / 2018 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon") platného od 25.5.2018, provozovatel MILÉNIUM Šípoš PRAGUE s.r.o. Klapková 1874/83, Praha 8 Kobylisy, 182 00, Česká republika, IČO: 46 418 571   vám jako dotyčné osobě poskytuje následující informace, které potřebujete vědět v souvislosti s účastí ve spotřebitelských soutěžích, které organizuje. Bližší informace o podmínkách soutěží io právech dotčených osob jsou dostupné na webovém sídle společnosti www.sedackymilenium.cz

Obvykle jde o tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa, kontaktní údaje (např. E-mail nebo telefonní číslo)

2) Právním základem pro zpracování osobních údajů v rámci soutěží je udělení souhlasu dotčené osoby v rámci soutěže a to podle článku 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR a § 13 odst. 1 písm. a) zákona 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů. Pokud jste v rámci soutěže udělili souhlas, máte možnost tento souhlas kdykoliv odvolat s účinkem do budoucnosti. Podrobnosti pro tyto případy jsou uvedeny na webovém sídle provozovatelewww.sedackymilenium.cz
3) Předání vašich osobních údajů třetím osobám se uskuteční pouze tehdy, pokud je to nutné k realizaci soutěže (např. Poslání výhry přes logistickou společnost). Předání vašich osobních údajů třetím osobám nad tento rámec zásadně vylučujeme.

 

X. Závěrečná ustanovení

1) Tento statut je zveřejněn na Facebook stránce Sedačky Milénium CZ a uložený u vyhlašovatele soutěže.
2) Každý, kdo prokáže právní zájem, je oprávněn nahlédnout do tohoto statutu u vyhlašovatele soutěže.
3) Organizátor si vyhrazuje právo rozhodovat o všech otázkách týkajících se soutěže dle vlastního uvážení a vyhrazuje si také právo v odůvodněných případech, kdykoli, bez náhrady a jednostranně omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit soutěž a její status.
4) Organizátor soutěže si vyhrazuje pro případy podezření z porušování statutu, zejména pro případy podvodného jednání v rozporu s dobrými mravy a získávání výher v rozporu s podmínkami soutěže nebo dobrými mravy, zneužívání mechanismu a výhod soutěže, právo soutěžícího vyloučit ze soutěže a právo výherci výhru neposkytnout v případě pokud dříve, než došlo k předání výhry vyšlo najevo, že nebyly splněny podmínky pro zapojení soutěžícího do soutěže nebo že nebyly splněny podmínky soutěže.
5) Statut nabývá účinnosti prvním dnem trvání soutěže.
6) Vaše údaje poskytujete jen organizátorovi soutěže Milenium Šípoš PRAGUE s.r.o.
7) Každý soutěžící účastí na Soutěži zároveň potvrzuje, že byl seznámen s tím, že společnost Facebook nemá vůči soutěžícímu žádné závazky a z účasti na Soutěži společnosti Facebook takové závazky ani nevznikají.Vyhlašovatel soutěže prohlašuje, že soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, spravovaná nebo jinak spojována s produktů a není s produktů jinak spojena.

V Praze, 22.12.2020
MILÉNIUM Šípoš PRAGUE s.r.o