Reklamační řád

Zásady a postup při vyřizování reklamací vycházející z občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. Živnostenského zákona č. 455/1991 Sb. Obchodního zákoníku 513/1991 Sb. a zákona č. 634/1992 Sb. Ochraně spotřebitele.

Ve smyslu výše uvedených zákonů ve znění pozdějších předpisů vydává firma MILENIUM Peter Sipos, Ludanická 354/35, 955 01 Chrabrany, IČO 36 885 754 následující reklamační řád, kterým spotřebitele informují o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady zboží (dále jen " reklamace ") včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit.

Odpovědnost za vady prodané věci

 • Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. U věcí použitých neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením.
  Prodávající neodpovídá za vady:    

- které si kupující (spotřebitel) způsobil sám a které byly způsobeny neodbornou montáží

- o kterých kupující (spotřebitel) před převzetím zboží věděl,

- pro kterou byla sjednána nižší cena (sleva z ceny zboží),

- které vznikly v záruční době v důsledku opotřebení zboží, jeho (úmyslným nebo neúmyslným) nesprávným či nadměrným používáním, nesprávným ošetřováním

 • Z hlediska životnosti nábytku je důležité dodržovat návod k použití a ošetření.
 • Záruční doba je 24 měsíců. (§ 620 OZ)
 • Pokud jde o použitou věc záruční doba může by? 12 měsíců ne však kratší. (§ 620 OZ)
 • Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. (§ 621 OZ)
 • Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna do 30 dní. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Pokud věc nebyla ještě použita, může kupující namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou. (§ 622 OZ)
 • Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat, má kupující právo na výměnu věci nebo na odstoupení od smlouvy.
 • Pokud jde o neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci. (§ 623 OZ)
 • Práva z odpovědnosti na vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. (§ 625 OZ)
 • Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, uplatněna v záruční době. (§ 626 OZ)

Postup při uplatnění reklamace

 • Kupující uplatňuje reklamaci a předloží reklamované zboží v místě, kde ho zakoupil nebo objednal, nebo v kterékoliv prodejně z prodejní sítě Milenium Sipos
 • V případě, že kupující zboží nepředloží, nemůže být s ním zahájeno reklamační řízení a tedy nebude sepsán ani reklamační lístek.
 • Na reklamace podané e-mailem, poštou nebo telefonicky nebude brán zřetel, pokud nebude přivezený výrobek k prodejci is dokladem o zakoupení a zaplacení zboží.
 • Kupující si na své náklady přiveze reklamované zboží na místo uplatnění reklamace a rovněž si ho tam vyzvedne po ukončení reklamačního řízení.
 • Pokud kupující předloží zboží poškozené nebo znečištěný, tak na takové závady se záruka nevztahuje.
 • V případě, že je nutné přečalounění výrobku a tudíž se musí čekat na potahovou látku, nebo kůži od dodavatele, prodávající si vyhrazuje právo prodloužení času na vyřízení reklamace o dalších 30 dní.
 • Pokud kupující převzal zboží, prodávající nebere žádnou odpovědnost pro prípadnéneskoršie oznámení o poškození tovaru.Kupujúci je povinen zboží si řádně zkontrolovat a svým převzetím zboží potvrzuje, že zboží bylo dodáno bez závad.
 • Pokud se vyskytnou nějaké závady, třeba je nahlásit hned při přebírání zboží.
 • Kupující je povinen podat zprávu prodávajícímu o vadách zboží bez zbytečného odkladu poté co vadu zjistil.
 • Při reklamaci je třeba doložit doklad o zaplacení zboží. Osoba, která uplatňuje nároky z vad, vyplní reklamační protokol v místě kde výrobek zakoupil.
 • V reklamačním protokolu kupující přesně popíše vadu a způsob jakým se vada projevuje, pokud to umožňuje podstata věci odevzdá vadné zboží v původním balení / li jeho součástí / prodávajícímu. V takovém případě se hned provede ověření oprávněnosti reklamace.
 • Pokud podstata věci neumožňuje při uplatnění reklamace předložit vadný výrobek nebo jeho součást v takovém případě bude ověření a řešení reklamace provedeno přímo u kupujícího,
 • Kupující je povinen vytvořit podmínky pro ověření a řešení uplatněné reklamace.
 • V reklamačním protokolu uvede osoba uplatňující reklamaci kontaktní adresu (e-mail, telefonní číslo), na kterou bude prodávajícím vyrozuměna o způsobu vyřízení reklamace. Prodávající nenese odpovědnost za to, že se na uvedenou kontaktní adresu nepodařilo odeslané vyrozumění doručit.
 • Při neoprávněně uplatněné reklamaci má prodávající právo účtovat kupujícímu veškeré vzniklé náklady.

závěrečné ustanovení

Zboží jste si vybrali podle vlastního uvážení a proto tento následně nevyměňujeme! Vzhledem k tomu Vás žádáme ještě před nákupem konzultujte s námi správnost Vašeho výběru, abyste předešli případné nespokojenosti nevhodným výběrem zboží.

Tento reklamační řád nabývá platnost dne 1.8.2012 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti spojené s vyřizováním reklamací a zárukou na zboží.

Nesplněním výše uvedených reklamačních podmínek kupující ohrožuje kvalitu a časový průběh reklamačního řízení.

V Praze, 1.8.2020

Peter Šipoš, majitel firmy

1.

KONFIGURÁTOR

Vytvořte si sedačku svých snů

2.

POTAHY

designové, luxusní a kvalitní

3.

SHOWROOM

Praha